Naar boven

Welkom bij de 3x3 Leader Academy

Het is weer zo ver! Voel je de drang om een volgende stap te zetten in je persoonlijke en professionele ontwikkeling? Dan is de 3x3 Leader Academy de perfecte kans voor jou. We geloven in jouw potentieel en willen je helpen om jouw dromen en doelen te verwezenlijken door middel van deze unieke academie.

Belangrijke Data en Tijdspad

1 december: Deadline voor het indienen van je motivatie bij Bas (Bas@3x3unites.com). Vertel ons waarom je wilt deelnemen, wat je hoopt te bereiken en op welke manier jouw doelen nauw aansluiten bij de missie van 3X3 Unites.

Voorbeelden van onderwerpen zijn: Mental Health - Inclusie - Diversiteit - Trainerschap - Leiderschap - Opleiden - Evaluatie/Reflectie - Sponsoring - Subsidies.

Maar wees vooral creatief in jouw eigen ideeën!

Voor 10 december: Ontvang bericht over je selectie. We laten je snel weten of je geselecteerd bent voor de 3x3 Leader Academy.

6 en 7 januari: De Academy zelf. We verwachten dat je beschikbaar bent voor deze twee dagen vol inspiratie, leren en netwerken.

Na 6-7 januari: Reserveer minstens één uur per week om aan je project te werken. We ondersteunen je gedurende deze periode om jouw visie tot leven te brengen.

Voorbeelden van Succesverhalen

Ontmoet enkele van onze voorgaande deelnemers:

Yueliza: Streefde naar een 3x3 PRO League voor vrouwen en heeft nu al twee jaar lang een succesvolle competitie opgezet met prijzengeld gelijk aan dat van de mannen.

Jacopo: Droomde van de overgang van nationale naar internationale toernooien door zelf een team te creëren, en dat is hem gelukt.

Charlotte: Ambieerde een grotere impact op het gebied van inclusiviteit en is nu de trotse projectmanager van het Gender Action Plan.

Praktische Informatie voor 6-7 januari

We zullen contact met je opnemen om alle logistieke details duidelijk te maken. Verheug je op twee dagen vol inspiratie en groei!

Bereid je voor op een proces die jouw persoonlijke en professionele horizon verbreedt. De 3x3 Leader Academy wacht op jouw unieke bijdrage. Ben jij er klaar voor?
ENGLISH

It's that time again! Do you feel the urge to take the next step in your personal and professional development? Then the 3x3 Leader Academy is the perfect opportunity for you. We believe in your potential and want to help you achieve your dreams and goals through this unique academy.

IMPORTANT DATES AND TIMELINE

December 1: Deadline to submit your motivation to Bas (Bas@3x3unites.com). Tell us why you want to participate, what you hope to accomplish, and in what ways your goals are closely aligned with the mission of 3X3 Unites.

Examples of topics include: Mental Health - Inclusion - Diversity - Trainership - Leadership - Training - Evaluation/Reflection - Sponsorship - Grants.

But above all, be creative in your own ideas!

By December 10: Receive notification of your selection. We will let you know soon if you are selected for the 3x3 Leader Academy.

January 6 and 7: The Academy itself. We expect you to be available for these two days of inspiration, learning and networking.

After January 6-7: Reserve at least one hour per week to work on your project. We will support you during this time to bring your vision to life.Examples of Success Stories

Meet some of our previous participants:

Yueliza: Aimed for a women's 3x3 PRO League and has now established a successful league for two years with prize money equal to that of the men.

Jacopo: Dreamed of transitioning from national to international tournaments by creating his own team, and he succeeded.

Charlotte: Aspired to make a bigger impact in inclusivity and is now the proud project manager of the Gender Action Plan.

Practical Information for January 6-7

We will contact you to clarify all logistical details. Look forward to two days full of inspiration and growth! Prepare for a process that expands your personal and professional horizons.

The 3x3 Leader Academy awaits your unique contribution. Are you ready?